ગુજરાતીમાં માહિતી

આત્મહત્યા -વ્યક્તિને ગુમાવવાથી પડેલી ખોટનો સામનો કરવો 

જ્યારે કોઈ પ્રિયજન આત્મહત્યા દ્વારા મૃત્યુ પામે છે ત્યારે શુું સપોર્ટ ઉપલબ્ધ છે તેના પર આ ફેક્ર્શીર્ નજર નાખે છે. તે થઈ શકે તેવી તપાસો અને આત્મહત્યા દ્વારા શોકગ્રસ્ત થયેલી વ્યપ્રિને કેવી રીતે સપોર્ટ પૂરો પડવો તે પ્રવશેની માપ્રહતી પણ િદાન કરે છે. આ માપ્રહતી આત્મહત્યાથી િભાપ્રવત થયેલા કોઈની પણ માર્ે છે. 

ડાઉનલોડ કરો