ગુજરાતીમાં માહિતી

આત્મહત્યા -વ્યક્તિને ગુમાવવાથી પડેલી ખોટનો સામનો કરવો 

જ્યારે કોઈ પ્રિયજન આત્મહત્યા દ્વારા મૃત્યુ પામે છે ત્યારે શુું સપોર્ટ ઉપલબ્ધ છે તેના પર આ ફેક્ર્શીર્ નજર નાખે છે. તે થઈ શકે તેવી તપાસો અને આત્મહત્યા દ્વારા શોકગ્રસ્ત થયેલી વ્યપ્રિને કેવી રીતે સપોર્ટ પૂરો પડવો તે પ્રવશેની માપ્રહતી પણ િદાન કરે છે. આ માપ્રહતી આત્મહત્યાથી િભાપ્રવત થયેલા કોઈની પણ માર્ે છે. 

ડાઉનલોડ કરો

We care about your privacy
This website uses cookies to give you the best experience.
Read our updated privacy policy and cookies policy